Feja Islame
Watch live streaming video from tvkosovoislam at livestream.com

Islam

TI PYET, KUR'ANI PËRGJIGJET !

 TI PYET, KUR'ANI PËRGJIGJET !

 TI PYET, KUR'ANI PËRGJIGJET !   1) Kush është Krijuesi? 40. Gafir-64. All-llahu është Ai që ua bëri tokën vendbanim e qiellin kulm, dhe ju formësoi,eformën tuaj e bëri më të mirë dhe ju pajisi me të mira. Ky është All-llahu, Zoti juaj, i lartë pra është All-llahu, Zoti i botëve! 39....

Çka donë të thotë të besosh në Ditën e Fundit?

Çka donë të thotë të besosh në Ditën e Fundit?

  Çka donë të thotë të besosh në Ditën e Fundit është se:   Të besosh me vendosmëri se çdo gjë që na ka treguar Allahu në librin e Tij dhe atë që na ka treguar i Dërguari i Tij (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të) se çka do të ndodhë pas vdekjes, se me të vërtet do të ndodhë dhe atë...

Pasha fikun dhe ullirin!

Pasha fikun dhe ullirin!

  „Pasha fikun dhe ullirin“, fillon sureja e Kur’anit Kerim „Tin“ ku All-llahu i Lartësuar betohet në këto të mira dhe begati që i dhuroi njerëzimit.     All-llahu [subhanehu ve teala] i përmend dhe betohet në to në Kur’anin Kerim dhe dihet se Ai i Lartësuari betohet vetëm në...

Shehadeti ne çastet e vdekjes

Shehadeti ne çastet e vdekjes

Ibn Kajimi thotë: Shehadieti apo fjala "La Ilahe Ila Allah " në çastet e vdekjes ka efekte të mëdha në shlyerjen e mëkateve, ngase është një dëshmi prej një robi i cili i beson dhe e kupton realitetin e kësaj fjale.   Ibn Kajimi thotë: Shehadieti apo fjala "La Ilahe Ila Allah " në çastet e...

Feja është këshillë

Feja është këshillë

 Nga Temim Ed-darij r.a. (All-llahu qoftë i kënaqur me të ) ka thënë: Tha i dërguari i All-llahut, sal-lallahu alejhi ve sel-lem: “Feja është këshillë, feja është këshillë, feja është këshillë!” E pyetën sahabet dhe i thanë: Për kend është këshillë o i dërguari i All-llahut? Tha: “Për...

Dispozita e sherjatit ndaj Muzikës

Dispozita e sherjatit ndaj Muzikës

   Lexues të nderuar: Pasiqë All-llahu i Madhëruar e krijoi babain tonë Ademin a.s. dhe bëri që Melaiket ti bijen në sexhde atij dhe ndodhija e Iblisit (Shejtanit) se si e kundërshtoi urdhërin e All-llahut dhe refuzoi të bije në sexhde, pastaj se si All-llahu e mallkoi shejtanin dhe...

Kur do të jetë ndihma e Allahut?

Kur do të jetë ndihma e Allahut?

Vijojnë ndodhi të ndryshme dhe të dhimbshme për ummetin e Islamit dhe shtohet numri i besimtarëve të cilët pyesin: Kur është ndihma e Allahut? Nxitojnë në ndihmën e ardhshme dhe e sjellin mëngjesin e pritur para se me ardhur.    Gjithë këtë për shkak të sprovave, fatkeqësive dhe brengave...

Lotët më të shtrenjta (Të qajturit nga frika e Allahut)

Lotët më të shtrenjta (Të qajturit nga frika e Allahut)

  Nuk ka dyshim se të qajturit nga frika e Allahut është realitet. Kështu që kjo vepër e zbutë zemrën dhe i largon ndyrësirat e saj. Ka thënë Jezid ibn Mejserah, Allahu e mëshiroftë: “ Të qajturit bëhet prej shtatë shkaqeve: Të qajturit nga gëzimi, pikëllimi, panika, dyfaqësia, dhimbja,...

O ju që e festoni vitin e ri

O ju që e festoni vitin e ri

  Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka...

Gruaja e mire,e keqe dhe ajo shembullore

Gruaja e mire,e keqe dhe ajo shembullore

  Edhe në lidhje me fëmijët tanë mund të them të njejtat gjëra. Ata i pregatitë për jetë që të jenë burra të mirë, ushtarë dhe udhëheqës në të ardhmen. Nga cilësitë e gruas së mirë "…Me ta janë hyritë me sy të mëdhenj dhe me shikim të përulur." (Es-Saffat, 48) Ky varg kur'anor dhe dy të...
free glitter text and family website at FamilyLobby.com
Listen to Quran

                         

Search site

Contact

Feja Islame Selam alejkum të nderuar/a vëllezer dhe motra për ç'do këshillë apo kritik mund të na shkruani në adresën tonë.

Forumi:
www.thirrjaislame.tk
Counter

Shtyllat e Islamit

Dëshmia (Shehadeti)

     Të kuptuarit e “la ilahe il-lallah” Falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun. Paqja, mëshira dhe bekimet janë për Muhamedin, familjen dhe shokët e tij deri në Ditën e Gjykimit. Thënia më e vërtetë është thënia e Allahut, kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi...

Namazi

  Ejani në shpëtim!   "Falenderojm All-llahun Fuqiplotë për të gjitha të mirat që na ka dhënë. E falenderojmë që na ka bërë pasues së fesë së vetme të pranuar tek Ai dhe të pejgamberit të tij të fundit Muhammedit, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem. Prej dhuntive më të mëdhaja të...

Zekati

  Zekati gjithmonë vjen i shoqëruar me namazin, si në ajetet kuranore ashtu dhe në hadithe. Allahu i Madhëruar thotë në Librin e Tij: "Dhe nëse ata pendohen, e falin namazin dhe e japin zekatin, atëherë lerini të lirë." Dhe thotë: "Dhe nëse ata pendohen, e falin namazin dhe e japin zekatin,...

Agjërimi i Ramazanit

  Agjërimi     Detyra e tretë kryesore islame është agjërimi i muajit të Ramazanit. Agjërimi është bërë obligim në vitin e dytë hixhrij, me këtë ajet kur'anor: "O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të...

Haxhi

  Haxhxhi   Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut subhanehu ue teala, i Cili e bëri obligim haxhin për ata të cilët kanë mundësi. Salavatet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin salallahu alejhi ue selem, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët...

Poll

A ju pëlqen web faqja jonë?

Po (100)
93%

Jo (3)
3%

Deri dikun (5)
5%

Total votes: 108